Inventarisatie en monitoring

Betrouwbare gegevens over de flora en fauna zijn onmisbaar om effectieve inrichtings- en beheermaatregelen te kunnen plannen en uitvoeren in natuurgebieden. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt bij toetsing aan de Flora- en faunawet en bij het aanvragen van subsidies voor natuurbeheer. Door middel van monitoring kunnen de ontwikkelingen op lange termijn worden gevolgd, zodat kan worden vastgesteld of het terreinbeheer de gewenste effecten heeft en of bijsturing noodzakelijk is.

Eichhorn Ecologie brengt natuurwaarden in kaart volgens de gangbare wetenschappelijke methoden en vertaalt deze vervolgens naar natuurbeheer en natuurbeleid. Op basis van de onderzoeksresultaten trekken wij heldere conclusies en stellen wij concrete adviezen op waarbij rekening wordt gehouden met de andere functies van het landschap. Het eindresultaat presenteren wij in een duidelijk geschreven en aantrekkelijk vormgegeven rapportage.

Voorbeeldprojecten:

Florakartering Hackfort (2009). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.

Opstellen samenvattende rapportage flora en fauna van de Kampina (2009). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.

Vegetatiestructuurkartering Duinen van Goeree (2007). Opdrachtgever: Vertegaal Advies & Onderzoek.

Quickscan Flora- en faunawet aan de Vosheuvelweg te Ruurlo (2006). Opdrachtgever: Haskoning Nederland BV, Vestiging Enschede.

Vegetatiekartering Belversven - Kampina (2005). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.

Zaadbankonderzoek voor venherstel in het Gooisch Natuurreservaat (2005). Opdrachtgever: Haskoning Nederland BV, Vestiging Rotterdam.