Ontwikkeling en beheer

In de afgelopen eeuw zijn veel natuurgebieden in kwaliteit achteruit gegaan of zelfs geheel verdwenen, als gevolg van ontginning, intensieve landbouw en bebouwing. Tegenwoordig wordt er veel geïnvesteerd om de overgebleven natuurgebieden te ontwikkelen en met elkaar te verbinden, waarbij landschapselementen weer min of meer in hun oude staat hersteld worden. Een heldere visie op de te behouden en ontwikkelen natuur- en landschapswaarden is bij het plannen en uitvoeren van zulke projecten onontbeerlijk. Bovendien is een goede afweging nodig van natuurfuncties met de andere functies van het landschap, zoals die voor recreatie, verkeer, economische activiteiten en waterberging.

Eichhorn Ecologie beschikt over de kennis, visie en creativiteit om gebiedsvisies en herstelplannen op te stellen die richting geven aan het scheppen en beheren van natuur in een landschapsecologische context. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en met de andere organisaties die een rol spelen in het project.

Voorbeeldprojecten:

Herstelplan kruidenrijke akkers op de zware en basische grondsoorten (2012). Opdrachtgevers: Vereniging Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Provincie Utrecht.

Maatregelenplan bosflora Gelderland (2012). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.

Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (2012). Opdrachtgevers: Ministerie van LNV & Alterra.

Ecologische begeleiding Leefgebiedsplan kalkrotsen en hellingbossen (2009). Opdrachtgevers: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap.

Bijdrage aan het Herstelplan Planken Wambuis: naar meer heide en open zand (2008). Opdrachtgever: Bureau Facet, Utrecht.

Natuurvisie zuidelijk Zuid-Limburg, 2005-2023. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.